การเมืองการปกครอง

การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
การปกครอง
จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,120 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง           24 เทศบาลตำบล 147 องค์การบริหารส่วนตำบล  ปี 2554 มีประชากรรวม 1,380,399 คน (ตามประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) แบ่งเป็นชาย 690,644 คน เป็นหญิง 689,755 คน ถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จำนวนครัวเรือน 341,922 ครัวเรือน

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลหน่วยการปกครองและประชากรจังหวัดสุรินทร์ ปี 2554

ลำดับ

อำเภอ

อบต.(แห่ง)

พื้นที่
(ตร.กม.)

ห่างจากจังหวัด (กม.)

ตั้งเมื่อ พ.ศ.

จำนวน

ประชากร

ตำบล

หมู่บ้าน

1

เมืองสุรินทร์ (Mueang Surin)

20

903.845

-

2440

20

290

258,947

2

รัตนบุรี (Rattanaburi)

12

202.830

70

2439

12

162

94,276

3

ชุมพลบุรี (Chumphon Buri)

6

520.256

91

2445

9

122

71,277

4

ศีขรภูมิ (Sikhoraphum)

14

561.613

34

2446

15

228

135,223

5

สังขะ  (Sangkha)

12

1,009.000

47

2450

12

186

127,877

6

ท่าตูม (Tha Tum)

9

643.256

52

2465

10

165

96,609

7

ปราสาท  (Prasat)

17

908.836

28

2480

18

239

154,703

8

สำโรงทาบ (Samrong Thap)

9

375.250

54

2502

10

100

52,770

9

จอมพระ (Chom Phra)

7

314.000

26

2505

9

105

60,133

10

สนม (Sanom)

6

203.000

51

2520

7

78

44,762

11

ลำดวน (Lumduan)

5

301.000

26

2520

5

51

30,899

12

กาบเชิง (Kap Chaoeng)

5

574.000

58

2522

6

86

59,997

13

บัวเชด (Buachet)

6

479.000

70

2527

6

68

39,557

14

พนมดงรัก (Phanom Dong Rak)

4

318.000

78

2550

4

55

37,116

15

ศรีณรงค์ (Sri Narong)

5

410.000

64

2550

5

62

45,907

16

เขวาสินรินทร์  (Khwao Sinsrin)

5

201.000

14

2550

5

55

35,081

17

โนนนารายณ์ (Nhon Narai)

5

199.170

72

2550

5

68

35,265

รวม

147

8,124.056

 

 

158

2,120

1,380,399

แหล่งข้อมูล  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การบริหารราชการแผ่นดิน
                จังหวัดสุรินทร์ มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจำนวน  328  หน่วยงาน แยกเป็น
                   - ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง               จำนวน      88  หน่วยงาน
                   - ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด                จำนวน    34  หน่วยงาน
                   - ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น                  จำนวน  173  หน่วยงาน 
                   - รัฐวิสาหกิจ                    จำนวน    14  หน่วยงาน
                   - หน่วยงานพิเศษ                   จำนวน    15  หน่วยงาน
                   - หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จำนวน        3  หน่วยงาน
                   - หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง              จำนวน       1  หน่วยงาน

 การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2554 จังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 8 เขต มี ส.ส. ได้ 8 คน ดังนี้
          เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลนอกเมือง ,ตระแสง ,สวาย ,นาบัว, เฉนียง, เทนมีย์ ,สำโรง ,สลักได ,ราม ,บุฤาษี ,เมืองที ,เทศบาลเมืองที)  ปราสาท (เฉพาะตำบลเชื้อเพลิง, ทมอ, โคกยาง
          เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ,ตำบลคอโค ,ท่าสว่าง, เพี้ยราม, กาเกาะ, ตั้งใจ, นาดี, แกใหญ่ ,แสลงพันธ์)  เขวาสินรินทร์  ศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลแตล ,ช่างปี่)
          เขตเลือกที่  3 ประกอบด้วย อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม  รัตนบุรี (เฉพาะตำบลกุดขาคีม)
          เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลกุดขาคีม)  สนม โนนนารายณ์ สำโรงทาบ (เฉพาะตำบลกระออม)
          เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอจอมพระ ศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลหนองบัว, คาละแมะ, เขวาใหญ่, ตรึม, หนองขวาว, นารุ่ง, ยาง, กุดหวาย) สำโรงทาบ (เฉพาะตำบลกระออม)
          เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตำบลระแงง, เทศบาลตำบลผักไหม, ตำบลระแงง, จารพัต, ตรมไพร, หนองเหล็ก) ลำดวน ศรีณรงค์ สังขะ (เฉพาะตำบลทับทัน, ขอนแตก, พระแก้ว, ตาคง)
          เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอบัวเชด สังขะ (เฉพาะเทศบาลตำบลสังขะ, ตำบลสังขะ, บ้านชบ, ดม, เทพรักษา, ตาตุม, บ้านจารย์, สะกาด, กระเทียม) กาบเชิง (เฉพาะเทศบาลกาบเชิง, ตำบลตะเคียน, คูตัน, บ้านด่าน) ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกันตวจระมวล, ตำบลบ้านไทร)
          เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอพนมดงรัก  ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกังแอน, เทศบาลนิคมปราสาท, ตำบลกังแอน, ปราสาททะนง, ไพร, ปะทัดบุ, สมุด, ทุ่งมน, ปรือ, ตานี, ชคนาสาม, โคกสะอาด, บ้านพลวง, หนองใหญ่, ตาเบา) กาบเชิง (เฉพาะตำบลแนงมุด , โคกตะเคียน)

การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 กรกฎาคม 2554  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 973,364 คน แบบแบ่งเขต มีผู้มาใช้สิทธิ 688,815 คน (ร้อยละ 75.47 ลดลงจากครั้งก่อนร้อยละ 4.71) แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มาใช้สิทธิ 688,805 คน (ร้อยละ 70.76) (แหล่งข้อมูล  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554)

ตารางที่ 1  แสดงสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์

เขต

ผู้มีสิทธิ

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ร้อยละ

บัตรดี

ร้อยละ

บัตรเสีย

ร้อยละ

บัตรไม่ประสงค์ฯ

ร้อยละ

1

123,536

89,610

72.54

80,691

90.05

5,473

6.11

3,446

3.85

2

125,592

91,972

73.23

82,593

89.80

5,175

5.63

4,204

4.57

3

127,379

91,141

71.55

85,467

93.77

4,603

5.05

1,071

1.18

4

127,117

86,429

67.99

80,440

93.07

4,847

5.61

1,142

1.32

5

124,122

87,222

70.27

81,077

92.95

4,981

5.71

1,164

1.33

6

121,197

83,977

69.29

76,925

91.60

5,753

6.85

1,299

1.55

7

105,052

74,656

71.07

68,646

91.95

4,515

6.05

1,495

2.00

8

119,369

83,808

70.21

77,728

92.75

4,645

5.54

1,435

1.71

รวม

973,364

688,815

70.76

633,567

91.97

39,992

5.80

15,256

2.21

ตารางที่ 2 แสดงสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุรินทร์

เขต

ผู้มีสิทธิ

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ร้อยละ

บัตรดี

ร้อยละ

บัตรเสีย

ร้อยละ

บัตรไม่ประสงค์ฯ

ร้อยละ

1

123,536

89,610

72.54

81,320

90.75

6,003

6.70

2,287

2.55

2

125,592

91,970

73.23

84,066

91.41

5,021

5.46

2,883

3.13

3

127,379

91,140

71.55

85,224

93.51

5,113

5.61

803

0.88

4

127,117

86,429

67.99

80,058

92.63

5,488

6.35

883

1.02

5

124,122

87,220

70.27

80,401

92.18

5,986

6.86

833

0.96

6

121,197

83,974

69.29

76,972

91.66

6,098

7.26

904

1.08

7

105,052

74,655

71.06

68,721

92.05

4,886

6.54

1,048

1.40

8

119,369

83,807

70.21

77,886

92.93

4,948

5.90

973

1.16

รวม

973,364

688,805

70.76

634,648

92.14

43,543

6.32

10,614

1.54

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ (แบบแบ่งเขต)

เขต

ชื่อ – นามสกุล

สังกัดพรรคการเมือง

หมายเหตุ

1

นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร

ภูมิใจไทย

 

2

นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร

เพื่อไทย

 

3

นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย

เพื่อไทย

 

4

นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล

เพื่อไทย

 

5

นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม

เพื่อไทย

 

6

จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์  ไชยศรีษะ

เพื่อไทย

 

7

นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์

เพื่อไทย

 

8

นายชูศักดิ์  แอกทอง

เพื่อไทย

 

แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554

สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน
ตารางที่   แสดงรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์

แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดสุรินทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 895,528 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 502,353 คน (ร้อยละ 55.70) (แหล่งข้อมูล  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล  ณ  วันที่  3 มีนาคม  2551