ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจังหวัดสุรินทร์

| Home | เกี่ยวกับ สขร. | คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯจังหวัดสุรินทร์ | ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร | Webboard | สำหรับ:Admin |


ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความเห็น/ไม่ทราบ
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอก เอกสาร
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบฯ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เป็นภารกิจต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยขอความร่วมมือจากจังหวัดในการคัดเลือกหน่วยงานของรัฐให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด โดยมีหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 2) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ 3) สนง.จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ 3 หน่วยงาน คือ สนง.จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินและให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ สขร. กำหนด นอกจากจะใช้เพื่อประเมินหน่วยงานต้นแบบตามโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานด้วย
<< ดาวน์โหลด--รายละเอียดโครงการ
<< ดาวน์โหลด--ใบสมัคร+แบบการตรวจแนะนำ (Check list)
<< ดาวน์โหลด--เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯ

วันที่ลงประกาศ : 29-Feb-2012

Google
Search www Search www.surin.go.th
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
< สิงหาคม  2557 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
วันที่ปัจจุบัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไทยฟาร์มโซน